Wat doet een bewindvoerder?

Wanneer u niet zelf uw geldzaken en administratie kunt regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. In overleg met u wordt besloten om beschermingsbewind aan te vragen. Voor het aanvragen van bewindvoering moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Uzelf, uw partner of familie kan een dergelijk verzoek indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen onder voorwaarden een verzoek indienen.

Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u regelt.

De bewindvoerder regelt dus de financiën en zorgt daarnaast onder andere voor de afhandeling van met name de financiële post. Er wordt een beheerrekening geopend op naam van de cliënt, waar alle inkomsten op binnenkomen en de vaste lasten van afgeschreven worden. Ook zorgkosten lopen via deze rekening. De bewindvoerder beheert deze rekening. De bewindvoerder kijkt ook of u recht heeft op voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Gelijktijdig wordt er een leefgeldrekening geopend. Het leefgeld wordt op deze rekening gestort. U hebt de volledige beschikking over deze rekening. De bewindvoerder beheert tot slot de onder bewind gestelde goederen van de cliënt.

Het doel van beschermingsbewind is uiteindelijk het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie en het zo goed mogelijk behartigen van de financiële belangen van mensen die dat zelf tijdelijk of blijvend niet kunnen. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost en of toeleiding naar schuldhulpverlening mogelijk is.

Taken van een bewindvoerder.

Een bewindvoerder houdt de administratie bij van de goederen die onder zijn bewind staan, hij zorgt ervoor dat de inkomsten van degene die onder zijn bewind staan, op de juiste manier worden besteed. Daarnaast regelt hij financiële zaken.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
  • Opstellen van een budgetplan
  • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
  • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
  • Openen van bankrekening(en)
  • Aanvraag huursubsidie
  • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
  • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
  • Doorbetalen van de vaste lasten
  • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
  • Postverwerking
  • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank